لیست قیمت

لیست قیمت لیزر موهای زائد

(با استفاده از بهترین دستگاه لیزر موهای زائد (الکساندرایت آپوجی

.تمامی مبالغ به تومان می باشد

(قیمت (تومان

منطقه لیزر

ردیف

۷۳۵,۰۰۰

کل بدن

۱

۱۳۵,۰۰۰

بیکینی + زیربغل

۲

۴۵,۰۰۰

زیربغل

۳

۹۵,۰۰۰

بیکینی کامل

۴

۸۰,۰۰۰

بیکینی ساده

۵

۳۹۵,۰۰۰

پا کامل

۶

۱۸۵,۰۰۰

ساق

۷

۲۲۵,۰۰۰

ران

۸

۱۹۵,۰۰۰

دست کامل

۹

۱۴۰,۰۰۰

ساعد

۱۰

۷۵,۰۰۰

بازو

۱۱

۱۱۵,۰۰۰

کل صورت

۱۲

۴۰,۰۰۰

پیشانی

۱۳

۳۵,۰۰۰

چانه

۱۴

۵۵,۰۰۰

خط ریش

۱۵

۴۰,۰۰۰

گونه

۱۶

۲۵,۰۰۰

پشت لب

۱۷

۶۰,۰۰۰

گردن

۱۸

۲۳۰,۰۰۰

نیم تنه جلو

۱۹

۲۳۰,۰۰۰

نیم تنه پشت

۲۰

۸۰,۰۰۰

خط شکم

۲۱

۱۵۰,۰۰۰

باسن

۲۲

۷۰,۰۰۰

خط باسن

۲۳

۴۵۰

هر شات

۲۴